ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC - NAM (ĐOẠN ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI) - GÓI THẦU 3B

 

DỰ ÁN : ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC – NAM (ĐOẠN ĐÀ NẴNG – QUẢNG NGÃI)

GÓI THẦU 3B : KM018+100 – KM021+500

-------

I.                   Vị trí:

-         Tổng chiều dài gói thầu 3.4km, thuộc Quận Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Bắt đầu từ Km18+100 – Km21+500

-         Thuộc huyện Điện Bn v Duy Xuyn tỉnh Quảng Nam.

II.    Chủ đầu tư  : Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam  

III. Nguồn vốn đầu tư : Vốn ODA

IV. Tiến độ thi công    : 36 tháng

V.    Quy mô xây dựng:

1.      Phần Cầu : Gồm 5 cầu tổng chiều di L=1491.5 m

-         Cầu Chim Sơn : L = 438.5m

-         3 cầu cạn L=995.9 m

-         Cầu vượt ngang đường L = 57.1 m

Loại cầu

Vị trí

Loại dầm

Kết cấu nhịp

Móng

Loại móng

Kích thước cọc (m)

Chiều dài cọc (m)

Cầu cạn 05

Km018+319

Dầm I

30.85+31.7+30.85m

Cọc khoan nhồi

1.0 & 1.2

52-59

Cầu cạn 06

Km018+606.15

Dầm I

2@30.85m

Cọc khoan nhồi

1.2

52-57

Cầu cạn 07

Km019+251.97

Dầm I

40.9+17@41.8+40.9m

Cọc khoan nhồi

1.2

34-67

Cầu Chiêm sơn

Km020+215.375

Dầm super T

39.15+9@40m+39.15m

Cọc khoan nhồi

1.2

16-27

Cầu vượt 03

Km020+700

Dầm

2@24m

Cọc khoan nhồi

1.0

6-10

 

-         Mặt cắt ngang : Cầu Chiêm Sơn, cầu cạn 05, 06, 07

+ Ln xe chạy                           : 4 x 3.75         = 15.00 m

+ Ln dừng xe              : 2 x 3.00         = 6.00

+ Dải an tồn                            : 4 x 0.25         = 1.00 m

+ Lan can                                : 4 x  0.5          = 2.00 m

+ Giải phn cch giữa     :                       = 1.50 m

Tổng cộng                              :                       = 25.5 m

-         Mặt cắt ngang : Cầu vượt 03

+ Ln xe chạy                           : 2 x 2.75         = 5.50 m

+ Lan can                                : 2 x  0.5          = 1.00 m

Tổng cộng                              :                       = 6.5 m

-         Đường hai đầu cầu : Nền đường 2 đầu cầu được xử lý bằng cách đo bỏ lớp vật liệu không thích hợp (chiều dày đào tối thiểu 0.5m) thay thế bằng lớp vật liệu đắp K95

-         Kết cấu áo đường : Cầu Chiêm Sơn, cầu cạn 05, 06, 07

+ B tơng nhựa tạo nhm : 3cm

+ Lớp nhựa dính bm 0.5kg/m2

+ B tơng nhựa hạt mịn : 5cm

+ Lớp nhựa dính bm 0.5kg/m2

+ B tơng nhựa hạt trung : 8cm

+ Lớp nhựa dính bm 0.5kg/m2

+ Lớp đá gia cố 5% xi măng : 15cm

+ Lớp nhựa thấm bm 1.0kg/m2

+ CPĐD loại I dày 30cm

+ CPĐD loại II dày 30cm

+ Lớp đáy móng K98, dày 30cm

-         Kết cấu áo đường : Cầu Chiêm Sơn, cầu cạn 05, 06, 07

+ Lng nhựa 4.5 kg/m2

+ Cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm

+ Đắp đất K95

 

2.  Phần đường :

a ) Đường cao tốc : Nền đường bao gồm các loại : nền đắp thông thường, nền đào đất, nền nửa đào nửa đắp và nền đào đá, nền đào sâu 6 làn xe

-         Mặt cắt ngang : đối với nền đào đất, nền đắp, nửa đào, nửa đắp

+ Ln xe chạy                           : 4 x 3.75         = 15.00 m

+ Ln dừng xe              : 2 x 3.00         = 6.00

+ Lề đất                                   : 4 x  0.75        = 3.00 m

+ Giải phn cch giữa     :                       = 1.50 m

Tổng cộng                  :                       = 25.5 m

-         Mặt cắt ngang : đối với nền đào su 6 ln xe

+ Ln xe chạy                           : 4 x 3.75         = 15.00 m

+ Ln dừng xe              : 2 x 3.00         = 6.00

+ Lề đất                                   : 4 x  0.75        = 3.00 m

+ Giải phn cch giữa     :                       = 1.50 m

+ Ln xe dự trữ            : 2 x 3.75         = 7.5 m

Tổng cộng                  :                       = 33 m

-         Mặt cắt ngang : tại cầu vượt trên đường ngang

+ Ln xe chạy                           : 4 x 3.75         = 15.00 m

+ Ln dừng xe              : 2 x 3.00         = 6.00

+ Lề đất                                   : 4 x  0.75        = 3.00 m

+ Giải phn cch giữa     :                       = 3.50 m

Tổng cộng                  :                       = 27.5 m

 

-         Kết cấu áo đường : đối với nền đắp và đào đất

+ B tơng nhựa tạo nhm : 3cm

+ Lớp nhựa dính bm 0.5kg/m2

+ B tơng nhựa hạt mịn : 5cm

+ Lớp nhựa dính bm 0.5kg/m2

+ B tơng nhựa hạt trung : 8cm

+ Lớp nhựa dính bm 0.5kg/m2

+ Lớp đá gia cố 5% xi măng : 15cm

+ Lớp nhựa thấm bm 1.0kg/m2

+ CPĐD loại I dày 30cm

+ CPĐD loại II dày 30cm

+ Lớp đáy móng K98, dày 30cm

+ Lớp đáy móng K95, dày 50cm

 

-         Kết cấu áo đường : đối với nền  đào đá

+ B tơng nhựa tạo nhm : 3cm

+ Lớp nhựa dính bm 0.5kg/m2

+ B tơng nhựa hạt mịn : 5cm

+ Lớp nhựa dính bm 0.5kg/m2

+ B tơng nhựa hạt trung : 8cm

+ Lớp nhựa dính bm 0.5kg/m2

+ Đá dăm đen : 10cm

+ Lớp nhựa thấm bm 1.0kg/m2

+ CPĐD loại I dày 15cm

+ CPĐD loại I dy ≥10cm

 

b ) Đường ngang :

Đường ngang

Tĩnh khơng kết cấu

STT

Lý trình

Loại đường

Loại KCAD

Chiều di

Loại cơng trình

Bề rộng

Chiều cao

CR1

18+282.25

Cấp A

2

73.57

Dưới cầu

5.00

3.50

CR2

18+907.50

Cấp C

2

67.77

Dưới cầu

3.00

3.00

CR3

19+092.00

Cấp B

2

69.44

Dưới cầu

4.00

3.00

CR4

19+578.35

Cấp B

2

68.39

Dưới cầu

4.00

3.00

CR5

19+636.09

Cấp C

2

181.01

Dưới cầu

3.00

3.00

CR6

20+700.00

Cấp VI (AH)

1

469.98

Cầu vượt

6.50

4.50

 

-         Kết cấu mặt đường ngang loại 1 :

+ Lng nhựa 4.5 kg/m2

+ Cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm

+ Đắp đất K95

-         Kết cấu mặt đường ngang loại 2 :

+ Bê tông xi măng C20 dày 18cm

+ Cát đầm chặt dy 12cm

+ Đắp đất K95

 

c ) Đường gom :

STT

Lý trình

Bn

Loại đường

Chiều di

Từ Km

Đến Km

FR-1

18+081.12

18+678.30

Tri

Cấp A

1513.87

FR-2

18+068.80

18+346.24

Phải

Cấp A

288.57

FR-3

19+636.09

19.732.66

phi

Cấp C

96.23

-         Kết cấu mặt đường gom :

+ Bê tông xi măng C20 dày 18cm

+ Cát đầm chặt dày 12cm

+ Đắp đất K95

 

3. Cống thoát nước :  cống thoát nước ngang tuyến chính

-         Cống hộp :

o   Km20+900 ; 3x(3.0*3.0)m : dài 43.83 m

o   Km21+150; (3.0*3.0)m : dài 56.75 m

-         Cống tròn:

o   Km21+295 ; Þ150 : dài 70.12 m

o   Km21+365; Þ150 : dài 61.00 m

 

 

Điều khoản sử dụng

Xin chào mừng bạn đến với website của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco6). Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ những Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận.

Bạn chỉ có thể sử dụng website này một khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, mời bạn vào phần Liên Hệ - Phản Hồi. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website hay nội dung website sẽ được giải đáp bởi Bộ phận hỗ trợ của Cienco6.

1.   Khái niệm

Website là trang thông tin điện tử của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco6): www.cienco6.vn

Điều khoản sử dụng chính là tài liệu này, hoặc có thể gọi là Điều khoản.

Tài nguyên là các thông tin, hình ảnh, tệp âm thanh, phim, ... hay bất cứ thông tin và/hoặc tư liệu nào trên website này.

Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website, trong Điều khoản có thể được gọi hay xưng hô là “Bạn”.

2.   Quyền thay đổi nội dung điều khoản

Cienco6 có thể, tùy theo sự suy xét của chính mình, thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào và/hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản. Điều khoản sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng website này, bạn cần phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.

Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể, bạn và Cienco6 sẽ phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung và bất kỳ hướng dẫn hay quy tắc nào áp dụng cho các dịch vụ đó. Tất cả các hướng dẫn hay quy tắc đó theo đây đều được coi là một phần cấu thành tham chiếu tới Điều khoản sử dụng. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng xung đột với những điều khoản trong các hướng dẫn hoặc quy tắc, hoặc điều khoản bổ sung đó, thì những điều khoản trong Thỏa Thuận này sẽ quyết định.

3.   Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài nguyên trong website này thuộc quyền sở hữu của Banknetvn và/hoặc người đăng ký của nó và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương.

Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Cienco6.

Các nhãn hiệu, biểu tượng của Cienco6 đã được đăng ký vào bảo hộ theo Luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

4.   Hạn chế sử dụng

Cienco6 không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

1.   Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.

2.   Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây  phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

3.   Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.

4.   Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

5.   Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.

6.   Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.

7.   Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

8.   Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.

9.   Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.

10. Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Cienco6.

11. Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

5.   Loại trừ trách nhiệm

Khi bạn đồng ý sử dụng website này, bạn phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra.

Do vậy:

1.   Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo.

2.   Máy chủ lưu trữ website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của bạn khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.

3.   Website có thể tạm hoãn và/hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. Cienco6 sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do bất kỳ sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này, kể cả trong trường hợp đã báo trước cho chúng tôi.

4.   Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có giá trị bất cứ lúc nào ở địa điểm xác định của người sử dụng website.

5.   Website của Cienco6 có thể kết nối tới các website của các hãng thứ ba, và các liên kết website này chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của Cienco6. Cienco6 không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên website của các bên thứ ba. Khi đó bạn không buộc phải tuân theo hay chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này, bởi vậy bạn phải xem xét kỹ Điều khoản sử dụng của các website đó.